Permisul de conducere

Permisul de conducere

SECTIUNEA 2.

permisul de conducere - conducatorii de vehicule
Articolul 23
 1. Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie
 2. Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 3. Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile prevazute de lege
 4. Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 5. Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
 6. 3^1 Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor. Evaluarea psihologica este obligatorie in vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si de tramvaie stabiliti prin prezenta ordonanta de urgenta.
  Alin. (3^1) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
  3^2 Conducatorii de autovehicule sau de tramvaie, detinatori ai certificatului de atestare profesionala, vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate in activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
  Alin. (3^2) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
  3^3 Evaluarea psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conditiile legii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*).
  Alin. (3^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
  3^4 Evaluarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate.
  Alin. (3^4) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
  3^5 Lista laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste si se actualizeaza prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
  Alin. (3^5) al art. 23 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007
 7. Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii
 8. Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 9. Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 10. Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neintrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.
 11. Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).
 12. Programa de invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 13. Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în susţinerea unei probe teoretice de verificare a cunoştinţelor şi a unei probe practice de verificare a aptitudinilor şi comportamentului, corespunzător categoriei de permis solicitat. Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.
 14. Alin. (9) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 15. Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Articolul 23^1
 1. Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze.
 2. Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face cu documentele prevăzute de actele normative care reglementează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau regimul străinilor în România, după caz.
 3. Art. 23^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
Articolul 24
 1. Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ.
 2. Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 3. Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 4. Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct.12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006
 5. In localitatile in care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.
 6. În cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România sau, după caz, se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internaţională.
 7. Alin. (4) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 8. Valabilitatea administrativă a permiselor de conducere, pe categorii de vehicule, este următoarea:
  1. 5 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb şi Tv*);
  2. 10 ani pentru permisele de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, Bl şi BE.
  3. Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
  Conform art. III din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 12 noiembrie 2012, permisele de conducere eliberate anterior datei de 19 ianuarie 2013 pentru categoriile de vehicule echivalente celor prevăzute la art. 24 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, îşi păstrează valabilitatea administrativă până la data expirării menţionată în acestea.
 9. 5^1 În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permiselor de conducere ori al schimbării numelui titularului, autorităţile competente eliberează, după caz, un duplicat a cărui valabilitate nu poate depăşi valabilitatea administrativă a documentului înlocuit sau alt permis de conducere.
  Alin. (5^1) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
  5^2 Eliberarea unui nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă se realizează la expirarea valabilităţii documentului, după efectuarea examinării medicale prevăzute la art. 22.
  Alin. (5^2) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
  5^3 În cazurile prevăzute la alin. (5^1) şi (5^2), eliberarea permiselor de conducere respective se realizează fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Alin. (5^3) al art. 24 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
 10. Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).
 11. Alin. (6) al art. 24 a fost modificat de pct. 1 al art. 59 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013
Articolul 24^1
 1. Permisele de conducere se eliberează după cum urmează:
  1. a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D - conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate;
  2. pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE conducătorilor auto care deţin permis de conducere pentru categoriile B, C1, C, D1, respectiv D şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate.
 2. Permisele de conducere dau dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, după cum urmează:
  1. permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
  2. permisele de conducere eliberate pentru categoria CE sunt valabile pentru categoria DE, dacă titularii deţin permis de conducere pentru categoria D;
  3. permisele de conducere eliberate pentru categoria CE, respectiv categoria DE sunt valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria C1E, respectiv categoria D1E;
  4. permisele de conducere eliberate pentru orice categorie sunt valabile pentru vehiculele din categoria AM;
  5. permisele de conducere eliberate pentru categoria A2 sunt valabile şi pentru categoria A1;
  6. permisele de conducere eliberate pentru categoriile A, B, C sau D sunt valabile pentru categoriile A1, A2, B1, C1, respectiv D1;
  7. permisele de conducere eliberate pentru categoria B sunt valabile pentru triciclurile cu motor având o putere de peste 15 kW, cu condiţia ca deţinătorii permiselor să aibă vârsta de 21 de ani împliniţi
 3. Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depăşeşte 3.500 kg, numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule.
 4. Art. 24^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 203 din 9 noiembrie 2012
Articolul 25
 1. Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
 2. Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament.
Articolul 26

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Articolul 27
Art. 27 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007
Articolul 28

Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera, in conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007